Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Van Beek Tweewielers geldende tarieven.

Artikel 2 Begrippen

Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit’.

Artikel 3 Betaling

 • De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.
 • Per artikel geldt een waarborgsom. Indien anders vermeld op het contract. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. Eventuele schade of diefstal wordt naast het eigenrisico de waarborgsom verrekend.
 • Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
 • In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 4 Huurperiode

 • De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
 • Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel a.
 • Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 • De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
 • Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 60 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid

 • De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.
 • De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet onafgesloten/onbewaakt achterlaten.
 • Het centrum van Hilversum is voorzien van een aantal bewaakte fietsenstallingen. Op de Zeedijk is de mogelijkheid de eerste 24 uur gratis te stallen. Bij het centraal station kunt u de fietsen tegen betaling parkeren. De fiets(en) stallen buiten de daarvoor bedoelde plekken, kan leiden dat deze worden gestolen of opgehaald door de gemeente en getransporteerd naar het fiets depot.
 • De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.
 • De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal

Tijdens reserveren op de website of voorgaand het tekenen van het huurcontract in de winkel wordt de huurder een Verhuurgarantie aangeboden. De verhuurgarantie houdt in dat u gedekt bent tegen diefstal, verlies en schade:
– Verlies, wanneer u uw fiets niet meer kunt vinden, kijk dan eerst in de rekken in uw omgeving. Heeft u uw fiets dan nog niet gevonden, dan kunnen er 2 dingen zijn gebeurd. Of uw fiets is gestolen of uw fiets stond niet in een rek en is verplaatst naar het fietsdepot. Op http://www.verlorenofgevonden.nl/ kunt u zien of uw fiets bij het fietsdepot staat. Indien de fiets zich daar bevindt, kan de huurder de fiets tegen betaling ophalen (dit zit niet bij de verhuurgarantie inbegrepen).
– Diefstal, alleen wanneer de sleutel en een officiële politieaangifte kan worden overhandigd.

– Schade, alleen wanneer de fiets op de juiste manier gebruikt is

De kosten van de verhuurgarantie bedragen € 1,- per gewone fiets per dag en € 5 per elektrische fiets per dag.
De verhuurgarantie dekt alleen de prijs van de fietsen. Er is te allen tijde van diefstal een eigen risico van € 100,- voor een gewone fiets en € 250,- voor een elektrische fiets. Deze kan niet worden afgekocht. De verhuurgarantie dekt geen persoonlijke schade of letsel. Het verlies van een sleutel kost te allen tijde € 15,- voor het verkrijgen van een originele nieuwe sleutel.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de verhuurgarantie zijn gehuurde fiets(en) zijn niet verzekerd voor verlies/diefstal- en/of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen – daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten. Bij diefstal of verlies wordt het schadebedrag in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen en een officiële politieaangifte. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.

Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 8 Reserveren/Annuleren

 • Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden.
 • Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.